Đề thi đã tạo
Khác
Phần 3 | Đề 2 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
Phần 3 | Đề 2 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
20 câu hỏi
30 phút
1 lượt thi
Khác
Phần 2 | Đề 2 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
Phần 2 | Đề 2 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
31 câu hỏi
30 phút
1 lượt thi
Khác
Phần 1 | Đề 2 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
Phần 1 | Đề 2 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
30 câu hỏi
30 phút
1 lượt thi
Khác
Phần 3 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
Phần 3 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
15 câu hỏi
15 phút
2 lượt thi
Khác
Phần 2 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
Phần 2 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
32 câu hỏi
30 phút
3 lượt thi
Khác
Phần 1 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
Phần 1 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
30 câu hỏi
30 phút
8 lượt thi
Tin học
Chương 6 | Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ
Chương 6 : HỆ THỐNG VÀO RA --- Trắc nghiệm ôn thi Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ 🖥 Nguồn : https://cuuduongthancong.com
44 câu hỏi
50 phút
0 lượt thi
Tin học
Chương 4 | Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ
Chương 4 : KIẾN TRÚC TẬP LỆNH --- Trắc nghiệm ôn thi Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ 🖥 Nguồn : https://cuuduongthancong.com
52 câu hỏi
50 phút
0 lượt thi
Tin học
Chương 3 | Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ
Chương 3 : BỘ XỬ LÍ --- Trắc nghiệm ôn thi Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ 🖥 Nguồn : https://cuuduongthancong.com
32 câu hỏi
50 phút
0 lượt thi
Tin học
Chương 2 | Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ
Chương 2 : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU & SỐ HỌC MÁY TÍNH --- Trắc nghiệm ôn thi Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ 🖥 Nguồn : https://cuuduongthancong.com
59 câu hỏi
50 phút
0 lượt thi
Tin học
Chương 1 | Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ
Chương 1 : GIỚI THIỆU CHUNG --- Trắc nghiệm ôn thi Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ 🖥 Nguồn : https://cuuduongthancong.com
42 câu hỏi
50 phút
0 lượt thi
Tin học
ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 / 2014 - CSDL - HCMUS
ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 / 2014 - CSDL - HCMUS
60 câu hỏi
90 phút
7 lượt thi
Tin học
#1 ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ - CSDL - HCMUS
#1 ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ - CSDL - HCMUS
30 câu hỏi
40 phút
3 lượt thi
Tin học
#6 | MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU | NGÂN HÀNG ĐỀ THI
#6 | MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU | NGÂN HÀNG ĐỀ THI 😅
25 câu hỏi
45 phút
0 lượt thi
Tin học
#5 | MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU | NGÂN HÀNG ĐỀ THI
#5 | MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU | NGÂN HÀNG ĐỀ THI
58 câu hỏi
45 phút
0 lượt thi

Đang tải ...